Incontri mensili in Limba sarda a Biella: “Sa coia de Pitanu”

Cagliari, suonatori di launeddas alla processione di Sant'Efisio

Parlare in lingua sarda a Biella – laboratorio linguistico propone: “Sa coia de Pitanu”/Il matrimonio di Pitanu – martedì 28 marzo 2017, ore 21 – partecipazione libera a tutti, anche per chi non è o non parla sardo ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo – coordina Biagio Picciau

In is urtimus annus de su Otuxentus, s’arretori de Gergei, in Trexenta, Luisu Matta, hat iscritu “Sa coia de Pitanu”, cummedia in versus, chi oi, po nosu, est un’ arregorta de usantzias chi si fait connosci sa vida de-i cussu tempus. S’argumentu est simplitzi: sa dì de sa coia de dus giovunus, Angeledda e Pitanu, is parentis de is isposus, is amigus e is amigas, su Vicariu, su Segretariu e-i su Sindigu e totu is cumbidaus. Unu de is amigus, Sarbadori, arribau sentza de isciri de sa coia mandat unu serbidori a domu sua po chi ddi portit su bistiri giustu po sa festa: Ti dongat prontamenti/ su bestimentu prenciau/ de trambrichi imbidonau/Cun is butonis.di oru, / E,siest a placitu insoru, / Su capotu de cuideras. / Is ateras carrigheras /Cun is cartzonis di arroda / Su corpetu nou de moda /Fatu de peddi de fera / E portat sa butonera / De prata a butonis tundus. / Sa berrita a dus fundus /Cun su turbanti froriu / Chi est in su cascioni miu. /Sa stibeddedda arrolada,/Sa brentera ricamada /In oru e seda luxenti/Is cartzas de tres’indenti. / Is crapitas de vitellu / Su mucadori prus bellu / Po mi ddu ponni a corbata/ Sa lepa maniga ciata / In su follu abburinada / Ei sa pipa allatonada / Ei s’azzargiu miu pintau / Mira chi dd’apu apicau / impari cun sa pistola / Giust’a palas de sa mola. Podeus casi biri in fotografia su bistiri de s’omini campidanesu. Un’atra usantzia: su sonadori a launeddas chi oberiat su corteu de is isposus… Ita fais Antoni Nassiu / Arrimaddu su fiorassiu / Ca t’apicu su cocoi / E su frocu a sa launedda… Is cunsillus de sa mama de Angiuledda:…..Pigadì custas follas de puleu /Chi nosi mandat Pepa Arrosa Fanni /Segadas po sa festa de Sant’ Uanni /A manu imbressi i a mesu noti giustu /Custas sabegias ponidì in su bustu /Ca funt bonas po sciolliri is nuus /E candu os’ingiunigais tot’e is dusu /Sterri a Pitanu un’ala de fardeta /La chi ddu tenis a manu dereta /Porta in conca un’agulla puntainnanti…
E in su mentris arribat su sposu…. Isparaus is is scupetas? / Si e fusilis e cannetas / revolverus e carabinas…
E poi s’aratziu: E chi bessant is bixinas /Cun is pratus de su lori… Atacaimiddus a trigu /Cun sa cunfitura e sali… E dopu sa zirimonia in cresia e cussa tzivili in Municipiu, ca intzandus si fiant totu e- is duas est s’ora de su prangiu duranti su cali is cumbidaus cantant e baddant. Pepantiogu,fait su brindisi:
Custa tassa mi buffu de binu/ Prena prena ca donat talentu/ Già, su mustu est licori divinu,/Chi disponit s’omini a cantai./ Tui nebodi de Signor Sarmentu,/Mustarolu, de s’axina fillu,/In cust’ora donamì cunsillu,/Ca is isposus bollu abalantzai… Su Secretariu, acumpangiau de su sonetu, cantat: Musa modesta e virgini,/Beni de s’Elicona/E ispirami po tessiri/De floris/Po custa eleta copia,/Chi torrat de sposai… E cun su Vicariu, Don Carlinu su Sindigu e Marcu improvisant una gara poetica. Sarbadori, si fait pregai ma, a sonu de launeddas, cantat una cantzoni a rima torrada: Totu a manu mia tengu duas arrosas/Gentilis gratziosas, dignas de mirai./Tot’ind’unu ramu friscas odorosas:/Pentzu solamenti cali ‘ndi segai./Cali ‘ndi segai pentzu cun dolori,/Depend’essi una sa prus preferia,/Ma, si una m’incantat po s’arrubiori,/S’atera est bianca i apena coloria;/Si custa est bestìa cun follas de prata,/S’atera in sa mata est dorada de sei,/Mi privat sa lei però sa fortuna/Chi deu prus de una ‘ndi potza segai… Dd’arrespundit Cicu, unu pagu infrascau: S’angionedda mia bella Conchemoru,/Po cant’apa bivi m’at a arregordai,/Dda tenemu cara … pru cara de s’oru!/Ma benniu est margiani a mindidda furai./De mindi furai s’angionedda mia/ No middu aspetamu in s’annada di ocannu/ I a mesudì in puntu e send’essi dormia/Basciu s’umbra frisca de s’orroli mannu!/Ah…si cussu ingannu chi tui m’as portau/Mi D’essit sulau su topi a s’origa/ Crei chi sentza briga, margiani pudesciu/Non fiast arrennesciu mancu a dda tocai…
E ìs piciocas, amigas de sa sposa, pibirudas, no funt de mancu… Sonat su sonetu e cumentzat Rosa cun d’unu mutetu a tre peis: Aporrimì is cadiras/Ca mi setzu a cantai/Acanta de su letu//Aporrimi is cadiras/ ca no ses de profetu/Non dd’as a otenni mai/S’angioni chi suspiras//Ca mi setzu a cantai/S’angioni chi suspiras/Ca non ses de profetu/Non dd’as a otenni mai//Acanta de su letu/S’angioni chi suspiras/Non dd’as a otenni mai/Ca non ses de profetu.
Sighint Lucifera, Callina e Cutiglia sempri cun mutetus de inciascu po sa cantzoni de Cicu. Pepantiogu narat sa sua arriendi: Sa femina est una mina candu sciollit su linguatzu. Tochididdi su nustatzu candu artziat sa chighirista! Tandu ligit una lista de insultus e vituperius.
Sa cummedia acabat cun s’urtimu ballu e Pitanu e Angiuledda si dispidint: Bona noti! A cras i a prus!

Brai Piciau

Nell’immagine: Cagliari, suonatori di launeddas alla processione di Sant’Efisio

1 commento

  1. C Seu unu cultori de su teatru ampidanésu e po tanti fazzu is cumplimentus prus nodius a Piciau, autori de su coméntu de “Sa coja de Pitanu”. Depu maspréstu osservai chi .is versus de s’autori sunt istétius reportaus cun fueddus diversus de i cussus scrittus de su Calonigu Matta chi at umperau sempiri sa doppia “z” e mai sa “tz” imbentada de parti de chini no iscìt ca sa “tz” est unu fonema e no unu grafema e po tanti si pronunziat cun su sonu “tz” ma si scrìt cun “zz”. (Castia FRANCESCO CORDA*-SAGGIO DI GRAMMATICA CAMPIDANESE-Arnaldo Forni Editore 1989,pag.123.) e intre pagus mesis castia sa Gramatica de sa lingua campidanesa chi est in bia de imprenta-Delfino-Editore -SS. Sigaus sempiri a fueddai e iscriri in is duas linguas prus nodias de Sardigna.: sa campidanesa e sa logudoresa e refudeus is pastissus de sa L.S.U. o Limba de sa mesania o péus Limba Sarda Comuna, proposta po essiri réndia lingua de imparai in is iscolas sardas candu is Sindigus nostrus in donnia parti de s’Isula pédint chi bengat imparada sa lingua locali. Cust’est una batalla de cumbattiri totus impari, sardus de sardigna e sardus disterraus. Cumplimentus ancora e “oras bonas” a totus is sardus de Biella.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.