Biella – cumprendi mellus su sardu fuedhendi totus impari

pane
Nugoro, su pane de sos Sardos.

Atobiu de gennarxu 2011 – Saluri a totus, innantis de cumentzai bolu nai ca sa isceberara de arripiti sa proietzioni de su film “Sonetàula” de Savadore Mereu, a pregontu mannu de chini nu est potziu benni a sa prima chi s’est fatta, est stetia apretziara mera de is socius, no du fairi nuda chi eusu depiu spostai a oi s’atobiu, deusu fatu cun praxeri.
Cumentzu deu pregontendi subitu a Biagiu Picciau de ita si fuedhara oi, si ari arranguau cun contus chi si ascurtanta cun atentzioni e nu arroscinti mai.
Biagiu arispundiri: “oi si bolu chistionai ancora de trigu”. S’ara arregorai ca sa borta passara puru eusu chistionau de trigu ma si seusu frimaus a sa messadura; sigheus nendi ca dopu messau du portanta a s’arxola po du treulai cun s’agiudu de is animalis chi podianta essi boisi o cuadhus, a pustis de sa treula boliara spalau, abisungiara unu pagu de bentu, a bortas, tocara abetai oras is oras. Una borta seberau su trigu de sa pala e de sa brutesa cun s’agiudu de su bentu e de is cirius, du ponianta aintru de is sacus e cun is carrus ci du portanta a domu de is meris. calincunu a trigu incungiau donara unu prangiu a is chi enta traballau e a is parentis e amigus, a pustis chi enta papau, in s’argiola sonanta e badanta poita s’arrigota fura su fruttu de su traballu de totu s’annu.
Su trigu una borta arrigotu passara a su guvernu de is feminas, boliara prugau: su scartu a is animalis; su bonu du molenta in sa mou cun su burricheddu; su molliu, seberau cun i seracius bessera podini, podineddu, farra e simbua. A cussus tempus meras tenenta su forru in domu, una borta a sa xira o ogna quindixi disi, is feminas traballanta sa farra, aluenta su forru e fenta su pani.
Candu Biagiu ari acabau funti comenciarasa is preguntas de is fuedhus chi nu eusu cumprendiu, poita ca in su logu nostu si nanta in atra manera;fendi aici,meras paraulas non sceti funti diferentisi de provintzia a provintzia, ma fintzas de bidha a bidha.
Custu est su scopu nostru: deu ascurtu e imparu is paraulas tuas e tui imparasa ascurtendi is fuedhus mius; est sempri su momentu prus bellu e de spassiu, ma puru su prusu importanti, imparaus mellus su sardu fendi manera de nu arroxi.
Ringratziu totus, cussus chi funti intervennius e is chi anti scieti ascurtau, sa borta chi benniri ara tocai a is atrus; serru invitendi a totus de ligi su chi ari scritu Biagiu mellus mera de su pagheddu chi apu riportau deu e prusu cumpletu. A su 22 de friaxu.

Pieru Pinna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.