Terzu atobiu, su Sardu teniri totu pari dignirari

aratroEusu comenciau chistionendi de su Cunsigliu provinciali de Casteddu chi ari votau a tot’homini – manca e dereta – is regulas po scriri sa lingua campidanesa. Paricis situs internet sardus portanta a conoscientzia sa decisioni itorica. Su bellu de custu acordu esti ca no si riconosciri una lingua artificiali, costruia a tavolinu de is istudiosusu, ma de sa lingua bia, de sa fueddada de su logu, de su conottu de seculus e seculus chi nosu sardus eusu portau ainantis. No si favoressiri nisciuna fueddara: su sardu teniri totu pari dignirari.
Sa Provintzia de Casteddu disponiri ca de mou innantis, candu du riteniri necessariu ara pubblicai in lingua campidanesa atus, avvisus, documentus; si impegnara a oberri unu sportellu de sa lingua; ordinara a is ufficiusu cumpetentisi de disponi s’introdutzioni de sa lingua in is iscolas.

Torrendu a nosu ndi teneusu cuntentesa manna mera, poita ca si fairi cunvincimentu ca eusu pigau su mori giustu po is arrescionaras nostras in su Circulu. Nosu eusu stabiliu de subitu ca ogni unu depera fueddai su Sardu de bidda sua in manera chi is chi ascurtausu imparausu a cumprendi totu su sardu. No ci funti argumentusu stabiliusu prima, bandara totu beni, chi sianta mannigos de memoria o contus, basta chi si fueddiri in sardu. Is atobius nostrus non teninti sa pretendetzia de imparai a scriri su sardu a is atrus, funti po cicai de imparai nosu a du scriri e fueddai mellus. In su Circulu “Su Nuraghe” de Biella non mancanta, po fortuna nosta, i literaus e studiosus de sa lingua sarda, partecipanta a is atobius a cumentzai de su presidenti Battista Saiu, sempri presenti ma sumprusu ascurtara donara calincunu cunsilu candu esti necessariu, ma de cussu bravu insegnanti chi esti teniri praxieri chi impareus a caminai ogni unu cun is proprias cambas; no importara chi ci sticheus sbagliusu puru. Cun custu spiritu funti mera agradesciasa totus is segnalatzionis chi funti giai arribaras e speraus chi siganta arribai, de erroris o scieti po si fai sciri comenti du nanta e scrinti issusu dusu ringratziausu in anticipu.
In sa ultima arrescionara nosta de dinantisi ariseu eus tocau paricis argumentus interssantis ringratziu totus is partecipantis scusendumi si no pozzu nomenai a totus poita ca seu lentu scriendi, promittu prus ainantis de acciungi is argumentustrataus de totus.
Bollu perou signalai assumancus su argumentu chi ari spiegau su bibliotecariu de su Circulu “Su Nuraghe”, Brai Picciau de Pauli; ari chistionau de sa bingia: comenti si traballara una borta sa bingia, cun cumpetentzia manna e arrichesa de particolaris comenti fairi sempri. Liggeddu.

A si biri cun saluri

Pieru Pinna

Nell’immagine: aratro di legno in uso in Sardegna e in India.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.