Unu fogaroni nasciri de sa pampixedda de unu alluminu

Atobiu in su Circulu Su Nuraghe de Biella Mannigos de Memoria – Su bintisesi de Gennarxu de su duamilla e dexi – fueddus in sardu campidanese-sulcitanu maurreddinu – s’importanzia chi podeus tenni nosu disterraus cun is Circulus chi funti is laboratorius po fai sa Limba sarda sempri prus bella
Resoconto dell’incontro (martedì 26 gennaio 2010) Mannigos de Memoria – Granai della MemoriaVeglie postmoderne – conversazioni in Limba coordinate da Piero Pinna per raccontare, ricordare e tramandare attraverso l’oralità – narrazioni nelle varianti locali della Lingua antica dei Sardi.

Franziscu MuraPigara su fueddu Pieru Pinna nendi ai sozius arreunius: labai ca custu atobiu pori parri mera pretenziosu, imbecis deu seu cunvintu ca unu grandu fogaroni puru, nasciri de sa pampixedda de unu alluminu e poi, acciungendi arrogheddus de linna, bessiri mannu.
Nosu puru arregordendi arrogus de sa vira nostra a partiri de candu fustus piticus e contendi is istorias nostras, in sardu, portaus de certu unu cuntributu po una mezoria de sa limba nostra.
Deu penzu ca sa cosa non depiri essi lassara a is proffessoronis universitarius poita ca su populu, in fatus de vira bera, tenniri de prus de contai; arregordus, bellus o leggius chi siant, funti is nostrus e si donant s’ocasioni po fueddai in limba, po donai a sa limba sarda e a is istorias sa manera de no essi screscias mai.
Su chi funti cumprendendi pagu in Sardigna est s’importanzia chi podeus tenni nosu disterraus cun is circulus chi funti is laboratorius po fai sa limba sempri prus bella, cumprendia e chistionara de totus i sardus. In cali citari o bidda de Sardigna suzzediri cussu chi nosu fareus dogna dì: unu grupu de prassonis chi s’agatant a pari, logudoresus, campidanesus, tatharesus, ogliastrinus, maurreddinus o cabesusesus e dogniunu chistionara su sardu de su logu su e totus ascurtant e imparant a si cumprendi totus a pari.

Custu depiri essi su mori chi depiri pigai sa limba po essiri fueddara sempri de prusu e cumprendia totu. Nosu seus ditzidius de si ponni de inpinniu a acciungi calincunu arrogu de linna a-i custu fogu.
Zelinu Puxeddu contara de candu furiara piciocheddu pitiu e andara a cassai pillonis de taculas. Intzandus po tastai su saboi de sa petza tocara a s’ingeniai. Is cabesusesus custa cosa no dda connoscinti beni poita est una usantzia prus campidanesa e sulcitana chi no di atrus logus.
Spiegara chi oindì, e giai de annus meras, custa cassa est proibida, e cali funta is maneras de cassai trullus e meurras: si pararànta, in monti, lacius, asuta de is matas de olioni e de murta opuru si cassanta cun is arrecias. Poi spiègara comenti si coxinànta: si spinniànta is pillonis e si ponenta a buddiri in sa pingiada senza de ddu su smazzai, candu furianta cotus si ndi bogànta de s’acua, s’imbuscinànta de sai e si acarrasciànta de folla ‘e murta. Si papànta frirus apustis chi ianta pigau beni su fragu de sa folla ‘e murta.
Battista Saju, su Presidenti de su Circulu, arregordara ca candu fu pipieddu fura ammainau de-i cussus chi passanta a bendi ainas e cocomancinas po domu: frochitas, culleras e turras de linna, cirius e seracius e palias de forru. Candu arribànta ddus ponera in fatu e fera su giru de sa bidda cun is bendidoris.
Mariu Falche ari arregordau s’areu suu, famillia de massaius, nomenendi is nominis de is ainas chi si manixanta e adi chistionau de sa treua de su trigu e de su lori: fa e cixiri, in is argiolas, cun i bois e is cuaddus.
Fu presenti Brai Picciau, su bibliotecariu de su Circulu chi, comenti totus is anzianus, fainti pigai prusu interessu a ascurtai is atrus, pighendi fueddu sempri in totus is arrejonus, cun cumpetenzia, fendi currazionis, acciungendi stiddius de su sciri, chi anti arrichiu totus is contus e fendi fai bella presentara a totus.
De parti nostra ddi naraus: Brai, Deus ti ddu paghiri.

Pieru Pinna


In sa fotografia: Franziscu Mura, “johos de Olìena”, su cadditteddu de ferula.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.