Oi bollu chistionai de is allomimgius

Donne di Sardegna
Donne di Sardegna.

Oi bollu chistionai de is allomimgius. No isciu in is bidda bostas ma, in bidda mia, fintzas a s’urtima guerra, fiant una cosa importanti. Sa bidda arrispetu a s’unprus no fiat pitica ma is sangunaus fiant pagus poita pagus fiant is aredeus chi, a parri miu no arribant a centu e, s’usantzia de torrai is nominis de is becius de domu in is nascidroxus, a pagu a pagu hat ingennerau unu brubulloni de nominis e sangunaus ogualis chi tocat a isciri s’allomingiu po agatai, de precisu, a unu.
S’allomingiu podiat essi antigu meda o noeddu. Unu, po cali si siat arrexoni, beniat allomingiau e is fillus eredànt, cun su sangunau, s’allomingiu puru.
Nonnu miu, Giuseppi Picciau fiat connotu comenti Peppineddu ‘e Purissima, su fradi Boicu ‘e Purissima e is sorris Dolloretta e Frigina ‘e Purissima. S’aiaiu intzoru fiat istetiu Franciscu Picciau allomingiau Purissima poita teniat butega ‘e binu in s’arruga ‘e sa Purissima in Casteddu ‘e susu. Candu is casteddaius ‘oliant buffai una tassa ‘e binu narant: “andaus a sa Purissima” e cussu nomini a pagu a pagu, est passau de s’arruga a su Cristianu.
Su sangunau Picciau est antigu meda. Heus agatau in su primu liburu de is batisimus de sa parrochia de Sant’Ambrosu, istituiu de su Cunciliu de Trento, mi parit, in su, 1560, e su segundu de is batiaus si naràt Picciau ma su Vicariu chi dd’iat batiau e chi hat frimau s’arregistru, si naràt Sarbadori Picciau. Siguramenti, cali si siat Picciau chi agateis in su mundu, podeis essiri sigurus chi, a sa longa, tenit arrexinis paulesas.
Po custa arrexoni, is Picciaus, in bidda, fiant medas. Chi calincuno domandàt de Pepineddu Picciau nddi bessiant a pillu sesi o seti ma, si domandànt de Pepinedd ‘e Purissima ddu smasciànt deretu deretu a domu de aiaiu. Unu Pepineddu Picciau fiat su babbu de Milvia chi totus connosceis ma issu fiat Pepineddu ‘e mucunieddu. E fiant totus Picciau is: Peddotza, Carroga, Mudau, Gaireddu, Libecia, Petze ‘e cuaddu, Su Para, Conca ‘e botulu, Alloddi e Litedda.
Aiaia mia fiat Annuntzia Spiga e is Spigas teniant 15 allomingius: Baballoti, Bacheta, Biddiddai, Cagagana, Campanali, Valdessa, Conca ‘e moru, Piricocu, Trebiu, Cavallu, Pisinnitu, Scei, Mutinu, Vallerianu e Giuannicheddu.
De is Argiolas nd’arregordu 28: Fellis, Barra de ferru, Su Quatesu, Su Pisci, Paddoni, Birrilliu, Crabieli, Saddori, Barrachedda, Collutzu, Su Frius, Fallarosa, Su Pressi, Gobbu, Piricocu, Diddioi, Busseri, Bovali, Cucureddu, Cera, Fromighedda, Piseddu, Dollenti, Culixertula, Pillosu, Fraschitu, Pepisantu e Tancheddu.
Em’a podi sorigai a si nai totus is allomingius de bidda ma est mellus chi mi firmi. Si potzu nai, perou, chi is Ambu’s e is Trudus, tenìant 3 allomingius, is Lai, 4; is Contu, 5. Is Atzeni’s, 6; is Cabras, 7; is Zuddas, 9; is Piludu’s, 14 e is Sollai’s, 13. Calencunu de nosu connoscit Patrizia Sollai, cumpangia ‘e traballu de Gesuinu Masala, e chi est stetia socia de su Circulu. Issa est de s’aredeu de Cìùpulla.
Ma immoi mi frimu de seguru e, a si biri a su mesi ch’intrada.

Brai Picciau

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.