Atobiu, parlare in «Limba» come ci ha insegnato la mamma

Martedì 31 gennaio 2012, ore 21, a Su Nuraghe – incontri mensili “in Limba” – Atobiu-arrexionara de su mese de Gennarxu – invito a parlare la lingua materna – ingresso libero

Costumi sardi
Costumi sardi.

Sa pichetada de bravus piccioccus e sa picchettara de is balentes.
Est passara de pagu Paschixedda e mi criei ca si presentara pagu genti, invecisi cind’est prusu de atras bortas du notaus cun praxeri e cumenciaus s’arrexionara in sardu tra amigus.
A Brai pregontaus de cumenciai, abetaus a intendi de ita si oiri chistionai s’ari abituau a contisceddus chi si praxinti e ascurtaus totus cun praxeri mannu.
Brai si contara de una picchettara fatta candu fura piccioccu s’urtimu ‘e s’annu e chi arregorara comenti chi dessiri fatta una xira fairi, invecisi funti passaus prusu de sessant’annus, biau su xorbeddu suu, d’arregorara totu, chini doi fura, ita ianta papau, abui e de chini enta comperau sa cos’e papai, da contau aici beni chi candu ari acabau s’est partu ca di fustus nosu puru a cussa pichettara.
Brai su chi contara a pustis du scriri puru, aici chini nu a potziu essi presenti du poriri liggi a sighiri custu scrittu si boiri, ca no sindi pentiri, si du nau deu.
Eisi cumprendiu ca si narara “picchettara” una xena chi decidenta de fai tra amigus, comperanta su chi serbera e a pustis pracenta su chi enta spendiu, du fainti in donia logu, ma de is interventus chi funti sighius est sartau a foras ca non fura sempri aici, ci fura un’atra manera de fai is picchettaras, prus pagu gloriosas, ma chi triganta a scaresci cussas puru.
Da cumbinanta sempri candu portanta in corpus na scantu tassas de binu in prusu, amigus chi po spassiu, po scimproriu, po spavalderia, po fai dispettu a calincunu.
Cuncordanta de fai is comperas in is ortus, in is cortilis, in is campus, a scuriu e chi non sind’essinti acataus i meris ca sa cosa fura prusu baratta; a bortas funta gattus de bixinau, conillus allenus – poita funta prusu bonus de is suusu – calincuna borta sparessera finzas calincunu bestiolu chi su meri costumara a lassai troppu solu, si non tenera prusu de un annu fura prusu apretziau.
Scioberanta de fai is comperas in domu de genti conotta po essi arrinegosa, aici su spassiu fura prusu mannu, sa picchettara da fenta attesu de sa bidda in calincuna domu in mesu de una bingia o in calincuna domu de pala, cuenta sa cosa e pappanta a sazzarura, buffanta e arrienta a scraccaglius fendisiri beffasa de chini se ni essi de accordiu du s’era fornius de tottu cussu beni de Deus.
In sa bidda si spraxera sa boxi de sa bravara, de genti arrabiara e de atrus chi arrienta asutta de i baffus, ma mai si benera a sciri abui denta fatta e chini era partecipau a sa picchettara, in custu casu a sa sazzarura.
Arregoraisì de liggi a Brai Picciau,dongu appuntamentu a s’atobiu de gennarxiu e si saluru.

Pieru Pinna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.