Sa pichetada de s’urtimu ‘e s’annu

anguille
Ischidonis, chironara de anguidda, spiedi di anguille.

S’annu fiat po acabai e sa cambarada de is amigus depìat ditzidiri innui fai sa pichetada de s’urtimu ‘e s’annu. Emus scioberau una domu chi andessit beni e chi non ci fessit tropu strobu po sa famillia e emus comporau totu su chi serbiat, e chi no tenemus in domu nostra, po fai una bella pichetada.
Po primu cosa eus pigaus, in su bangh’ ‘e sa petza, un’angioneddu bellu grassu, interu e su lardu po ddu stiddiai. Si no ci fiat stetiu nisciunu chi sciessat fai sa corda dd’emus fata fai a su crannatzeri, ma in sa cambarada nosta ci fiat Badori, fillu ‘e crannatzeri. A che su birdureri eus pigau unus cantu matzus de arrevonellu, apiu e cardì’ i otu, arangiu, nuxi, nuxedda e mindula turrada. E no si seus iscarescius de pigai, a che su gueteri, unu matzu de guetus.
S’urtima di de s’annu, a mericeddu, funt incumentzaus is traballus in sa domu chi si fiat scioberada. A pustis prangiu femus andaus a Su ferr’ ‘e su Cuaddu po segai sa muta po isterri sa petza arrostia. Eus incumentzau a ndi calai de s’umbragu is fascinas de sarmentu, modditzi e murdegu po su fogu. Eus lichidiu sa frisciura e in su grifoni eus sbiancau is istintinas. Sa frisciura, Badori, fata a arrogus, sd’at schidonada e pustis de dd’essiri imboddicada cun sa napa, dd’at trogada cun is istintinas. Issu fiat sempri incarrigau puru de sa cottura. S’annu emus scioberau sa domu de Srabestu ca in sa pratza de is bois ci fiat una coxina manna manna chi imperant po fai su pani e una zimminera ampra e, essendi a palas da sa domu, emus a podi fai stragatzu sene strobai a sa famillia.
Faci a is otu Badori cumentzàt a fai fogu in mesu ‘e sa zimminera. A is duas alas poniat is ferrus po apompiai is ischidonis; ndi capiant finas a cuatru. Ischidonaus is ladus cumentzat sa cottura, aturendi atentu chi sa braxa non fessit tropu acanta, girendi fatu fatu is ischidonis e istiddiendi sa petza cun d’unu arrogu ‘e lardu allutu, infrissiu in d’unu fustigu longu. Sa conchedda, tocat a issu e a Srabestu, su mer’ ‘e sa domu; iat postu is duas perras, a urtimu, in is trebineddus a pitzus de sa braxa, anant’e sa zimminera cund’ un’arrogu ‘e paperi ‘e straciu amoddiau po apoderai su xrobeddu.
In su mentris cumentzàt a arribai sa cambarada chi portàt s’arrestu de sa cos’ ‘e papai. Allicu iat portau una tacula, Fideli sartitzu sicau e olia cunfitada, Bissenti casu martzu, Tanieli duas costeddas e cocois. Larentzu unus cantus apasilis de axina apicada, Carlinu, ca su babbu teniat magasinu mannu, fiat arribau cun d’una damizanedda de Semidanu e Luiginu duas butillias, una de muscau e una de crannatza. Bustianu iat portau pan’e saba e pistocheddu a cocoi, Fisineddu ca fiat fill”e piscadori iat portau cavuru cotu. Faci a is dexi, sa petza e sa corda fiant cotas e is ladus amutaus; apariciada sa mesa ‘e fai pani, eus incumentzau sa pichetada. Arribada sa mesunoti, eus intendiu s’arrepicu. Pustis de s’essiri fatu is norabonas cun d’una tass’ ‘e crannatza, eus sparau is guetus alluendiddus cun d’unu munzioni pigau de sa ziminera. Deu mi seu atuau su sonetu e dd’eus acabada, a part’e chitzi, cantenti a mutetu. Fiat incumentzau su millenoixentus corantotu e tenemu bint’annus.

Brai

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.